Javna ovlast podrazumijeva izvrsnost u radu

28.02.2017.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca održan je 27. veljače radni susret predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu. Središnja tema razgovora bio je osvrt na proteklo jednogodišnje razdoblje , primjenu propisa i uočene probleme tijekom provedenih stručnih nadzora.
Uvodno je ravnatelj Begović naglasio da je za učinkovitu provedbu propisa, preventivne aktivnosti kao i za unapređivanje cjelokupnog područja zaštite na radu, od osobitog značaja stručan i profesionalan rad osoba ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite na radu. Obveza je Zavoda obavljati reviziju i nadzor nad radom ovlaštenih osoba u odnosu na dobivena ovlaštenja, kontinuirano provjeravati kadrovske i tehničke kapacitete, način rada i primjenu Poslovnika o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu, a prema rješenjima o izdanim ovlaštenjima.

U proteklom razdoblju Zavod je izradio Vodič za obavljanje nadzora nad radom ovlaštenih osoba, prijedlog Zapisnika o provedenom nadzoru te je organizirao radni dogovor s imenovanim osobama s Liste članova komisije o praktičnom načinu provođenja nadzora.
Sukladno ovlastima ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za svaki pojedini nadzor imenuje članove komisije od tri člana.

S predstavnicima ovlaštenih osoba u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca održan je prije godinu dana prvi radni sastanak na kojem su predstavnici Zavoda prezentirali način suradnje, provedbe nadzora kao i očekivanja u radu ovlaštenih osoba s naglaskom na profesionalnost ,stručnost i odgovornost .

Dosadašnji tijek nadzora ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu ukazuje da ima potrebe i prostora za određene neodložne korekcije , poboljšanja i unapređenja u njihovim pristupu i obavljanju poslova, kao i u uređivanju odgovarajućih propisa. Tržišna utakmica ne smije prevladati nad kvalitetom u obavljanju poslova zaštite na radu . Isto tako ne smije se zanemariti i zakonska odredba da je poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu , neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova. Podaci o prijavljenim ozljedama na radu i uzrocima istih ukazuju na smjer kojim je potrebno efikasno djelovati i u radu ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu.

Otkriveni su i slučajevi rada na crno u ovom području što je moguće spriječiti i od strane poslodavaca koji naručuju i sklapaju ugovore jer putem informacijskog sustava Zavoda vrlo brzo mogu utvrditi tko posjeduje važeće rješenje o ovlastima za obavljanje određenih poslova zaštite na radu .

Voditelj Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize Muhidin Omerdić u svojem izlaganju osvrnuo se na operativnu provedbu nadzora , ukazao na obvezni sadržaj poslovnika ovlaštenih osoba , odgovarajući sadržaj ugovora između naručitelja usluga i ovlaštenih osoba o obavljanju poslova zaštite na radu, značaj provođenja kvalitetnog i redovitog unutarnjeg nadzora zaštite na radu kod poslodavaca , uredno i ažurno vođenje evidencija i zapisnika o ispitivanjima i osposobljavanjima . Posebno je naglasio odgovornost pri izradi procjene rizika koja se mora raditi na mjestima rada i uz aktivno sudjelovanje radnika i njihovih predstavnika te ni u kojem slučaju ne smije odstupati od stvarno stanja rizika i potrebnih mjera za konkretne poslove .

Boris Antunović, predsjednik koordinacije ovlaštenih tvrtki u Udruzi malih i srednjih poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca i nazočni predstavnici ovlaštenih tvrtki za poslove zaštite na radu ukazali su na razlike u ovlastima između fizičkih i pravnih osoba za poslove zaštite na radu, probleme u sustavu obrazovanja i znanosti vezano za izvršenje obveza u organiziranju i provođenju propisanih mjera zaštite na radu te su iznijeli druge prijedloge usmjerene na poboljšanje i unapređenje rada ovlaštenih osoba.

Višesatni skup i razgovor predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i ovlaštenih tvrtki za poslove zaštite na radu završio je zaključkom o nastavku zajedničke suradnje s ciljem promicanja Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ , primjera dobre prakse, provođenja cjeloživotnog učenja stručnjaka zaštite na radu i unapređivanja rada ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu i drugih dionika.

vrh stranice
vrh stranice