HZMO očevidnik - osobe s invaliditetom

16.12.2014.

U skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom, Narodne novine, broj 44/2014 i 97/2014 (u nastavku: Pravilnik o očevidniku) od 1. siječnja 2015. očevidnik će voditi HZMO na temelju prijave poslodavca, a podatke iz očevidnika mjesečno će dostavljati Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZVPRZOI), sa stanjem na zadnji dan u mjesecu.
Pravilnikom o očevidniku propisuje se sadržaj i način vođenja očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom te uvjeti koji moraju biti ispunjeni za upis osobe s invaliditetom. Osobe s invaliditetom upisane u očevidnik ubrajaju se u kvotu zaposlenih osoba s invaliditetom kod poslodavca, u smislu članka 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013).

U očevidnik se upisuju osobe s invaliditetom koje su prijavljene na mirovinsko osiguranje na temelju radnog odnosa odnosno samostalnog obavljanja djelatnosti i kojima je status osobe s invaliditetom priznat na osnovi različitih propisa. Podaci zaprimljeni od poslodavaca provjeravaju se u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Registar). Nakon provjere, potvrđeni podaci o invaliditetu za svakog radnika odnosno samozaposlenog osiguranika posebno se označavaju u očevidnik.

HZMO će u sklopu svojega elektroničkog poslovanja od 1. siječnja 2015. poslodavcima i ovlaštenim osobama poslodavca osigurati pristup podacima iz očevidnika na internetskim stranicama https://lana.mirovinsko.hr/.

U skladu s člankom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/2003…106/2012) podaci o statusu osoba s invaliditetom određeni su kao posebna kategorija osobnih podataka koja podliježe posebnoj zaštiti prikupljanja i obrade te je u svrhu zaštite podataka osiguranika potrebno da poslodavci sami odrede osobu koja će imati ovlaštenje za uvid u očevidnik.

Za uvid u podatke iz očevidnika potrebno je posjedovati digitalni poslovni certifikat i biti korisnik usluge e-prijave te imati registrirano ovlaštenje za upit u podatke iz očevidnika u sustavu lana-mirovinsko Zavoda.

Ovlaštenje je moguće dobiti na jedan od slijedećih načina :
• Neposredno, pristupom na stranice lana-mirovinsko putem aplikacije za upravljanje ovlaštenjima u sustavu e-prijave, sebi ili drugoj osobi koja je registrirana u uslugu e-prijave i posjeduje digitalni poslovni certifikat. Ovlaštenje se na ovaj način može dodijeliti isključivo za OIB pravne osobe navedene u poslovnom certifikatu korištenom za prijavu u sustav ili
• popunjavanjem i predajom Pristupnog lista, koji se koristi za registraciju usluge e-prijava na šalteru najbliže ustrojstvene jedinice Zavoda ( područne službe, ureda ili ispostave) tako da se sebi ili drugoj osobi dodatnom registracijom dodijeli ovlaštenje.

Ako se radi zaštite tajnosti podataka o osiguranicima ne želi da pojedini korisnici imaju uvid u podatke iz očevidnika , tim se korisnicima može neposredno putem aplikacije za upravljanje ovlaštenjima ili predajom Pristupnog lista na šalteru Zavoda opozvati ovlaštenje.

Poslodavcima za koje uslugu e-prijave obavljaju knjigovodstveni servisi dodjelu ovlaštenja za upit na podatke iz očevidnika nije moguće dodijeliti neposredno aplikacijom za upravljanje ovlaštenjima, već je potrebno da osoba iz knjigovodstvenog servisa, kojoj se dodjeljuje ovlaštenje, s popunjenim Pristupnim listom i posebnom punomoći za uvid u podatke iz očevidnika obavi registraciju ovlaštenja osobnim dolaskom na šalter područne službe/ureda ili ispostave Zavoda.

Ako poslodavac želi uvid u podatke iz očevidnika, a nije registriran za uslugu e-prijave Zavoda, potrebno je da se brzom registracijom prijavi u uslugu lana–mirovinsko i da aplikacijom za upravljanje ovlaštenjima sebi dodjeli ovlaštenje za uvid u podatke iz očevidnika.
Također, registraciju za uslugu e-prijave i uvid u podatke iz očevidnika može obaviti predajom Pristupnog lista na šalteru Zavoda.
vrh stranice
vrh stranice