Eurostars 2: Bespovratna potpora od 1,5 milijuna kuna - rok 18.1.2016 (tj. 18.2.)

12.01.2016.

Hrvatska agencija za malo gos­podarstvo, inovacije i investici­je (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za prijavu međunarodnih surad­ničkih projekata u program Eurostars 2, namijenjen tvrtkama koje se bave istra­živanjem i razvojem. Programom Euro­stars potiču se mala i srednja poduzeća na suradnju s međunarodnim partne­rima u pokretanju istraživačko-razvoj­nih aktivnosti.

Cilj  programa je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i  ra­zvoja  te  na taj način jačati njihov inova­cijski kapacitet, potaknuti međunarod­nu suradnju poduzetnika i stvoriti te­melje za međunarodni tržišni plasman. Osnovni kriterij je sudjelovanje mini­malno dvije zemlje članice u projektu.

NOVOST: HAMAG-BICRO DAJE MOGUĆNOST KOREKCIJE 

U svrhu olakšanja procesa ulaska u program, ove godine uvedena je mo­gućnost predaje online pretprijave HA­MAG-BICRO-u, nakon čega će natjeca­telji dobiti savjetodavne   povratne  infor­macije  o  svojoj pretprijavi  te  mogućnost uklanjanja eventualnih uočenih nedo­stataka. Rok za popunjavanje pretpri­jave je  18.  siječnja  2016.,  a HAMAG-BI­CRO će natjecateljima pružiti povrat­ne informacije o pretprijavi najkasni­je do 2. veljače 2016. godine. S obzi­rom na  isto,  natjecatelji  će potom ima­ti dovoljno vremena unijeti eventualne izmjene  u  projektnoj prijavi te preda­ti pune prijave do 18. veljače 2016. do  20.00  sati.  Puna  prijava pre­daje se izravno prema EUREKA tajništvu u Bruxellesu. 

Odluka o uspješnim prijavama koje su zadovoljile sve propisane uvjete biti će objavljena do srp­nja 2016. godine.

Uvjeti natječaja

Glavni  partner  na  pro­jektu  mora biti malo ili srednje trgovačko druš­tvo koje  se  bavi  istra­živanjem  i  razvojem  (R&D  performing  SME)  te mora provoditi naj­manje 50% aktivnosti. Ostali partneri na pro­jektu moraju biti ma­la  ili  srednja  poduzeća.  Znanstveno-istraživačke  institucije mogu se uključiti   u  projekt  kao  vanjski  suradnici,  ali  ne  mogu  samostalno sudjelovati u pro­jektu niti su član HR konzorcija.

Maksimalan iznos bespovratne pot­pore po pojedinom projektu iznosi najvi­še 200.000  eura  ili  do 70 % udjela hrvat­skog partnera na projektu, ovisno o tome što je manje. Projekt može trajati najduže tri godine (36 mjeseci).

Natječaj: www.hamagbicro.hr/kategorija/otvoreni-natjecaji

Predaja pune prijave: https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding

vrh stranice
vrh stranice