Air Quality Package (Paket o kvaliteti zraka) i Prijedlog Direktive o srednjim uređajima za loženje

12.02.2014.


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP) zajedno s tijelima i gospodarstvom pokrenulo je izradu stajališta Republike Hrvatske na tzv. Paket o kvaliteti zraka - Air Quality Package čija priprema je započela na razini Europske unije. Paket će utjecati na konkurentnost nacionalnih gospodarstava i cijenu te dostupnost energije.

Postojeća politika zaštite zraka u Europskoj uniji sastoji se od EU tematske strategije zaštite zraka iz 2005. godine kojima se određuju strateški ciljevi, direktive o gornjim granicama emisija (emisijske kvote) za pojedine onečišćujuće tvari iz 2001. godine, direktive o kvaliteti zraka kojom se definiraju granične vrijednosti koje se ne smiju prekoračiti u okolinom zraku nigdje na području EU iz 2008. godine i zakonodavstva za pojedina područja (emisije iz pojedinih sektora, kao što je direktiva o industrijskim emisijama, Euro standardi za vozila, standardi vezano uz energetsku učinkovitost, kvalitetu goriva za brodove i sl.).

S ciljem daljnjeg smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, Europska komisija je predložila paket novih mjera zaštite zraka kojima izmjenjuje i dopunjuje postojeće zakonodavstvo dodatnim smanjivanjem emisija iz industrije, energetike, transporta i poljoprivrede.

Paket, između ostalog, uključuje i Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o smanjivanju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje nazivne toplinske snage od 1,0 do 50,0 MW. Srednji uređaji za loženje naširoko se primjenjuju, primjerice za proizvodnju električne energije, grijanje i hlađenje u obiteljskim i stambenim zgradama te za proizvodnju topline/pare za industrijske procese i dr., a većinom ih koriste mala i srednja poduzeća. Obzirom na činjenicu da emisije iz srednjih uređaja za loženje općenito nisu regulirane na EU razini, nadopuniti će se postojeće zakonodavstvo koje se odnosi na uređaje za loženje.
Nadalje, paket uključuje i Prijedlog direktive Europskog Parlamenta o određenim onečišćujućih tvarima u zraku i izmjeni i dopuni direktive 2003/35/EZ. Direktiva 2003/35/EZ predviđa sudjelovanje javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš te vrši izmjene i dopune s obzirom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu. Direktiva 2001/81/EZ o gornjim granicama emisija (emisijske kvote) za pojedine onečišćujuće tvari (NEC direktiva) je provedbena direktiva Gothenburškog protokola iz 1999. godine kojom se određuju, između ostaloga, emisijske kvote za četiri onečišćujuće tvari (SO2, NOx, HOS, NH3) 2010. godini. Vrijednost emisijskih kvota je identična kao u Gothenburškom protokolu.

Kako se radi o materijalu koji je tek prijedlog na razini EU, MZOIP u suradnji s državnim tijelima i gospodarstvom pristupa analizi mogućnosti prihvaćanja ciljeva predloženih za EU te donošenje konačnog stajališta,

U nastavku ćete pronaći prezentacije i prijedloge propisa sukladno Paketu o kvaliteti zraka, kao i ostalu dokumentaciju dostupnu i na http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm.

Također je priložena i tablica usporednog prikaza uz prijedlog Direktive o srednjim uređajima za loženje. Molimo da nam, s obzirom na karakteristike svojih uređaja, potvrdite koje granične vrijednosti emisija (GVE) trenutačno postižete te možete postići i dostavite mišljenje o predloženoj direktivi, rokovima za usklađivanje, mogućnostima njihova postizanja, kao i pitanja i prijedloge koje bi predstavnici RH iznijeli u Briselu.

K tome, molimo da nam dostavite popunjeni upitnik o procjeni učinka (impact assessment) Paketa za kvalitetu zraka i Vaše stručno očitovanje na prijedlog Paketa.

Vaša očitovanja cijenili bismo najkasnije do ponedjeljka 17. veljače 2014. godine na adresu mirela.gudan@hup.hr
vrh stranice
vrh stranice