Novi član HUP-a: Aquapark Istralandia

21.12.2020.

 Slijedeći istraživanja Master plana turizma Hrvatske gdje se diverzificirala ponuda turističkog proizvoda ne samo po županijama već svaka županija preko svojih master planova zacrtava buduća kretanja svake pojedine općine i grada kao zasebne clustere i cjeline, tvrtka Aqua park d.o.o. pronašla je prostor za ponudu i upotpunjavanje turističkog sadržaja novim proizvodom na turističkom tržištu Istre –vodenim parkom Istralandia.

Vizija koju želimo potaknuti i dugoročno implementirati u organizaciju aquaparka  je da Istraladia postane vodeća destinacija, zabavni park fokusiran na obiteljsku zabavu u Hrvatskoj i općenito jedan od vodećih parkova u ovom dijelu Europe. Ovaj će aquapark, osim što će postati jednom od ključnih zabavnih destinacija na Sredozemlju, njegovati obiteljske vrijednosti te zajedništvo ljudi i zabavu kao fokus svojeg djelovanja.

Kao dugoročna strategija zamišljeno je oplemeniti sadržaje  aquaparka Istralandia zaokruženom cjelinom sa kvalitetnim smještajnim kapacitetima .Budućim Camping park resort Istralandia na idiličnoj lokaciji Istarskog krajolika, zamišljen je kao zaključena turistička destinacija u programskom, prostornom i oblikovno likovnom kontekstu, a kojeg okosnicu čini izgrađeni aquapark sa planiranom drugom fazom i dodatnim površinama predviđenim za smještajne kapaciteti turističkog naselja sa kampom i kamp odmorištem.

Izgrađeni aquapark je osmišljen na visoko postavljenim kriterijima projektnog programa investitora, značajkama lokacije u užem i širem kontekstu Istarskog krajolika, uzimajući u obzir konfiguraciju terena i složene tehničke uvjete površina i naprava za vodene atrakcije. Postavljeni cilj aquaparka s prepoznatljivom fizionomijom u funkcionalnom, prostornom i oblikovnom smislu je sa namjeravanim dopunama za turističku sezonu 2015, u potpunosti realiziran. Njegov značaj u razvoju lokalne jedinice bio je prepoznat i općina Brtonigla je njegovu izgradnju uvrstila u Prostorni plan obćine u području športa i rekreacije Ronki, a kasnije je prihvaćen i urbanistički plan uređenja Centra za vodene športove Ronki.

 

Aquapark inače čini prostornu i funkcionalnu cjelinu, a sastoji se od više autonomnih jedinica koje su razmještene uz centralnu šetnicu. Centralna šetnica koja prati konfiguraciju terena i povezuje sve programe i atrakcije metaforički predstavlja tok rijeke Mirne. Aquapark kao složena građevina sastoji se od ulaznog objekta, hidromasažnog bazena s restoranom, sanitarijama i trafostanicom, bazenom za djecu, bazenom s valovima, 6 staznim vodnim toboganom, vodnim toboganom s bazenima i sanitarijama te prometnim površinama sa kvalitetnom infrastrukturom .

Složena građevina aquaparka Istralandia građena je u razdoblju od 2013-2014 godine, a puštena je u rad 21.06.2014 godine. Na osnovu iskustva nakon završene prve godine poslovanja, investitor je u za turističku sezonu 2015, izvršio određene dopune i preinake u svrhu povećanja kvalitete i kvantitete usluga, a sve zbog većeg zadovoljstva gostiju. U tom kontekstu predviđena je montaža dodatnih tobogana vodenih sprava te uvođenje novih dodatnih ugostiteljskih i higijenskih sadržaja,  novih plaža  i novog parlirališnog prostora.

Predloženo idejno rješenje Camping park resorta Istralandia, sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (NN br. 75/08 i 45/09) zaokružena je funkcionalna cjelina kamp naselja koje se sastoji iz četiri unutrašnjih prostorno funkcionalnih jedinica. 

 

MISIJA AQUAPARKA ISTRALANDIA :

Misija je kreiranje poslovne strategije koja treba uz kvalitetu i prepoznatljivost naših usluga  pomoću  ljubaznog i educiranog osoblja nastojati zadovoljiti sve naše korisnike i pokušati kvalitetno upotpuniti dan korisniku kroz razne mogućnosti zabave i animacije kao šta su fitness u vodi, ples u vodi,aquagym, aquadance-a , aqua zumba plesovi, aquabike –bicikliranje u vodi, tečajevi latinoameričkih plesova, škole plivanja , organiziranih turnira u odbojci na pijesku,pjene party-a, igraonica djece na pijesku ,animacije za djecu u vidu mađioničarskih nastupa vanjskih suradnika, plivanja u velikom bazenu na valove , animacije u vidu raznih  koncerata i nastupa domaćih i inozemnih pjevača  i sl. 

  

 DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE: 

Aquapark Istralandia jedna je od rijetkih društveno-odgovornih tvrtki u Republici  Hrvatskoj, jer je voda koja se koristi kod raznih vodenih atrakcija Istralandije jednim dijelom crpljena iz registirane podzemne bušotine slatke vode (koncesija Ministarstva poljoprivrede), te se 85% iste nakon upotrebe reciklira, a 15% ide u biološki pročistač.  To je činjenica koja je vrlo važna za napomenuti i komunicirati prema ciljanim javnostima, jer se društveno odgovornim ponašanjem dobiva povjerenje klijenata.

Sistem ultrafiltracije u aquaparku Istralandia uveden je radi iskorištenja prljave bazenske vode nastale prilikom  dnevnog čišćenja pješčanih bazenskih filtera.Primjenom postupka ultrafiltracije  omogućuje se da se 85 % pročišćene  vode  vraća u vodni sistem –kompenzaciju dok samo 15 % prljave vode odlazi u biološki pročistač na daljnju obradu .Time se kroz ovaj sistem recirkulacije vode može iskoristiti do 85 % vode koja se inače gubila i završavala u biološki pročistač i time  se omogućuje značajno manja potrošnja vode u aquaparku. Ušteda na godišnjoj razini je cca.5.600 m3 .

 

Ultrafiltracija

Čišćenje bazenskih filtera vrši se svakodnevno na tri lokacije (za to je predviđena potrošnja do 300 m3/dan čiste vode) i tako onečišćena voda odvodi se posebnim cijevnim sustavom do postrojenja za ultrafiltraciju u zoni strojarnice objekta F ispod donjeg trga. Unutar postrojenja za ultrafiltraciju je predviđen spremnik (retencija) za navedenu ispuštenu onečišćenu vodu, uređaj za ultrafiltraciju vode do razine gustoće filtera od 2-10 nanometara i spremnik čiste (filtrirane) vode. Uređaj za ultrafiltraciju sastoji se od seta filtera tlocrtnih dim. cca 120x140 cm te dva dozatora (za lužinu i kiselinu) valjkastog oblika tlocrtnog promjera cca 45 cm, sve povezano odgovarajućim cijevima i upravljačkom automatikom.  Pročišćena voda se putem tlačnog cijevnog sustava vraća u spremnike bazena na prethodno navedene tri lokacije. Za vraćanje pročišćene vode predviđeno je hidroforsko postrojenje. Procesom ultrafiltracije predviđeno je da se cca 15% onečišćene vode odvodi u zajednički šaht ispod razine poda strojarnice te se potopnom pumpom tlači u sustav fekalne kanalizacije te u uređaj za biološko pročišćavanje otpadne vode. Manjak vode u sustavu nadoknađuje će se iz vodovodne mreže a predviđa se u budućnosti manjak nadoknađivati i podzemnom vodom koja  se crpi iz registrirane bušotine unutar obuhvata zone  aquparka.

 

 Hidroforsko postrojenje za zalijevanje

U aquaparku se vrši zalijevanje zelenila ukupne površine do cca 30000 m2. Sustav za zalijevanje zelenih površina predviđen je izvedbom spremnika od cca 100 m3 s hidroforskim postrojenjem u zoni strojarnice ispod donjeg trga objekta F te izvedbom cijevnog sustava od PEHD cijevi profila DN 75 koji se grana prema dispoziciji zelenih površina u aquaparku (obrađeno projektom vanjskog razvoda hidroinstalacija). Navedeni spremnik napaja se  vodom koja  se crpi iz podzemne bušotine.

Dimenzioniranje

Za zalijevanje je predviđen utrošak vode od 90 m3/dan. Period zalijevanja se predviđa u noćnim satim u razdoblju cca 8 sati dnevno što daje protok od Q = 90.000 lit / 8 sati = 90.000l/28800s = 3,125 l/s što uz odabir cijevi PEHD DN 75 daje gubitak na trenju od 0,42 bar/km odnosno za duljinu od 545 m pad tlaka od J = 0,545*0,42 = 0,22 bara. Maksimalna razlika u visini na trasi je 31 m što daje 3,1 bar te uz tlak na uređajima za zalijevanju od 3,0 bara daje ukupan potreban tlak u hidroforskom postrojenju od P=0,42+3,1+3,0=6,52 bara. Zaključak : odabrano je crpno postrojenje za protok cca 5 l/s uz tlak od 10 bara.

CILJEVI I MISIJA -AQUAPARK ISTRALANDIA d.o.o. ,BRTONIGLA  - slijedeći istraživanja Master plana turizma Hrvatske gdje se diverzificira ponuda turističkog proizvoda ne samo po županijama već svaka županija preko svojih master planova zacrtava buduća kretanja svake  pojedine općine i grada kao zasebne clustere i cjeline Aquapark Istralandia d.o.o. nalazi prostor za ponudu projekta vodenih zabavnih parkova- aquaparkova.

 U svim master planovima upravo se podcrtava neizbježnost budućeg ulaganja u nove proizvode ističući posebno sport, zabavu i razonodu kao temelj budućeg razvitka turističke ponude.

Naša je misija konstantnim novim ulaganjima tražiti  korak ispred domaće i strane konkurencije. Visok stupanj znanja i upravljanja internim procesima, odabir pouzdanih strateških partnera, uravnotežena kadrovska politika , dio su mozaika kojime želimo trajno kreirati iznad prosječne rezultate i provesti dugoročno zacrtanu strategiju razvoja društva.

Naš cilj je organizacija poslovanja na način koji će osiguravati stalan rast vrijednosti aquaparka Istralandia sa tendencijom proširenja kapaciteta  uz istovremeno povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.

Temeljni cilj projekta je realizacija aquaparka s prepoznatljivom fizionomijom u funkcionalnom, prostornom i oblikovnom smislu.

Kreiranje poslovne strategije, jačanje buduće konkurentske pozicije i prepoznatljivosti, uvođenje novih tehnologija i atrakcija kroz buduće vrijeme, kvaliteta i prepoznatljivost naše usluge uz pomoć ljubaznog i educiranog osoblja biti će smisao i temelj našeg poslovanja .  Cilj je nastojati   zadovoljiti sve naše korisnike, pokušati kvalitetno upotpuniti dan korisniku kroz razne mogućnosti zabave i animacije kao šta su fitnes u vodi, ples u vodi,pjena party,i organizirani turniri u odbojci i nogometu na pijesku, vaterpolo i sl.biti kako bi se svaki naš gost  osjećao posebno kroz naše programe relaksa, animacije i zabave i kako bi bio zadovoljan i ponovno se vratio po dozu užitka za sebe i svoje najdraže.

NAGRADE I PRIZNANJA

 Aquaparku Istralandia usprkos svjetskoj pandemiji koronavirusa od strane Park World Magazina dodijeljeno je 22 . priznanje i nagrada po redu za uspješan rad u turističkoj sezoni 2020 u kategorijama "Najbolje iskustvo u vodenom parku" i "Najbolji vodeni park"

             

 

 

vrh stranice
vrh stranice