Bipartitno socijalno vijeće

Prvo bipartitno sektorsko vijeće u Republici Hrvatskoj je osnovano po uzoru na europski model radi ostvarenja kvalitetnog socijalnog dijaloga, a svojim pokroviteljstvom ga je verificirao i Predsjednik Republike Hrvatske, prof. dr. Ivo Josipović. Zajednički cilj sindikata i poslodavaca kao socijalnih partnera u sektoru cestovnog prometa je rad na zajedničkoj nacionalnoj strategiji za promet. Socijalni dijalog je jedan od stupova i instrumenata europske demokracije, a uloga sektorskih socijalnih vijeća kao mehanizma utvrđena je Ugovorom iz Lisabona, u člancima 154. i 155.
Prvo bipartitno sektorsko vijeće je osnovano 23. siječnja 2012. godine.

Priloženi su sljedeći dokumenti koji su zajednički usaglašeni na Vijeću: hodogram i plan rada za 2012 te Deklaracija o važnosti cestovnog prometa.

poslovnik o radu vijeca za cestovni promet.doc
Program rada Socijalnog vijeća za sektor cestovnog prometa za 2012..doc
Deklaracija o važnosti cestovnog prometa.doc