Sastanak Sektorskog vijeća za namještaj EU

14.11.2013.

HUP- Udruga drvne i papirne industrije sudjelovala je na sastanku Sektorskog vijeća za socijalni dijalog za namještaj u organizaciji Europske komisije koji je održan u Briselu 14. studenog 2013.g. Sektorsko vijeće sastavljeno od predstavnika europskih poslodavaca, sindikata i Glavne uprave za poduzetništvo i industriju raspravljalo je o Strategiji EU za šume koja je po prvi puta obuhvatila i proizvodnju namještaja. Cilj ove strategije je da šume i sektor povezan s njima budu osnova prema zelenom gospodarstvu, istodobno osiguravajući njihovu zaštitu.
U donošenju hrvatskih nacionalnih politika povezanih sa šumama, važno ih je povezati s europskim načelima prema kojima se šumski resursi koriste na način koji smanjuje utjecaj na okoliš i klimu te daju prvenstvo šumskoj proizvodnji koja ima veću dodanu vrijednost i otvara više radnih mjesta.
Europska unija gradi politički okvir kako bi koordinirala i osigurala usklađenost politika povezanih sa šumama i omogućila sinergiju s drugim sektorima koji utječu na ostvarenje europskih ciljeva do 2020. U tom smislu, Udruga drvne i papirne industrije i ovom prilikom izražava nužnost da se izradi sektorska strategija, kreiraju povezane industrijske politike i stvori stabilno gospodarsko okruženje koje će povoljno utjecati na rast i razvoj drvno-prerađivačke industrije i industrije namještaja.
Za razvoj drvne industrije od presudne je važnosti sustav nabave trupaca. Postojeći sustav kojim se arbitrarno određuje cijena drvne sirovine i koji ne predstavlja odnos ponude i potražnje na tržištu, ima najznačajniji negativni utjecaj na cjelokupnu drvnu industriju. Sustav je potrebno reformirati u smjeru uvođenja tržišnih mehanizama i koordinirati ga s industrijskim politikama koje potiču djelatnosti s većom novostvorenom vrijednošću.
Proces redefiniranja šumskih politika treba usmjeriti na jačanje kapaciteta šuma i sektora koji se na njima temelje, pri čemu je zbog općeg društvenog interesa potrebno osigurati sredstva za općekorisne funkcije šuma.

Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o novoj Strategiji EU-a za šume: za šume i sektor koji se temelji na šumama pročitajte ovdje.
vrh stranice
vrh stranice