Povjerenstva GSV-a

Povjerenstva Gospodarsko-socijalnog vijeća osnivaju se kao stalna tripartitna stručna tijela koja sudjeluju u oblikovanju javnih politika za područja za koja su osnovana, prate realizaciju javnih politika i primjenu propisa, te daju prijedloge za njihovo unaprjeđenje. Povjerenstva usklađuju različita interesna pitanja s ciljem postizanja društvenog konsenzusa kao jamstva poštivanja usvojenih propisa, te kao jamstva općega društvenog napretka.

Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava

12.08.2013.

Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava razmatra opća pitanja oko unapređenja zakonodavstva RH, posebice radnog zakonodavstva, prati provedbu propisa, daje prijedloge i mišljenja radi unapređenja ovoga područja. Povjerenstvo daje mišljenje o nacrtima zakona i drugih akata od interesa za socijalne partnere sukladno Programu rada Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela ako isti nisu predmet rasprave ostalih povjerenstava Vijeća. Povjerenstvo prati i daje svoje mišljenje oko aktualnih pitanja vezanih uz sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora. Povjerenstvo donosi mišljenje o procjeni učinaka proširenja kolektivnog ugovora. Za potrebe donošenja tog mišljenja, na sjednicu Povjerenstva pozivaju se predstavnici potpisnika kolektivnog ugovora o čijem proširenju se odlučuje. Povjerenstvo potiče razvoj i primjenu mirenja u rješavanju individualnih radnih sporova. Povjerenstvo prati primjenu i poštivanje međunarodnih i europskih radnih standarda/dokumenata.

Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene

12.08.2013.

Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene u Republici Hrvatskoj razmatra prijedloge i daje svoje mišljenje o predloženim strateškim razvojnim dokumentima te o nacrtima zakona i drugih akata koje predlaže Vlada RH. Povjerenstvo predlaže Vijeću odgovarajuće mjere za poticanje gospodarstva, razvoja proizvodnoga sektora te poslovanja tvrtki s aspekta društvene odgovornosti.

Povjerenstvo razmatra pitanja vezana uz implementaciju međunarodnih dokumenata kojih je RH potpisnica i europskoga zakonodavstva u području energetike, emisije stakleničkih plinova i raspodjele kvota te rješavanje njihovih gospodarskih, socijalnih i ekoloških posljedica, kao i pitanja vezana uz oblikovanje i implementaciju nacionalnih strateških dokumenata i zakona, primjerice energetskog razvoja RH, energetske učinkovitosti, emisije stakleničkih plinova. Povjerenstvo će posebice sudjelovati u izradi i unapređenju odgovarajućeg zakonodavstva RH, praćenju provedbe propisa, te davanju prijedloga i mišljenja za unaprjeđenje ovoga područja.

Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada

12.08.2013.

Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada prati, raspravlja i daje svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonskim inicijativama Vlade RH i drugih predlagača zakona i drugih akata kojima se uređuje područje politike zapošljavanja, obrazovanja, stanje i kretanja na tržištu rada, usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada u Republici Hrvatskoj, te mogućnostima zapošljavanja u novim sektorima („zeleni poslovi“ i sl.). Povjerenstvo prati primjenu i predlaže mjere za unapređenje aktivne politike zapošljavanja, te radne i socijalne integracije radnika-migranata.

Povjerenstvo za politiku plaća, porezni sustav i životni standard

12.08.2013.

Povjerenstvo za politiku plaća, porezni i financijski sustav te životni standard prati, raspravlja i daje svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonskim inicijativama Vlade RH i drugih predlagača zakona i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja politike plaća, te poreznog i financijskog sustava, prati provedbu politike plaća, izučava i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku stabilnost i razvoj, izučava i ocjenjuje utjecaj promjene cijena na životni standard građana te razmatra vođenje usklađene politike cijene i plaća.

Povjerenstvo za socijalnu politiku

12.08.2013.

Povjerenstvo za socijalnu politiku prati, raspravlja i daje svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonskim inicijativama Vlade RH i drugih predlagača zakona i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja socijalne politike i socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj, a osobito iz područja mirovinskog i zdravstvenog sustava (uključujući i međunarodne i europske socijalne standarde/dokumente), te također razmatra efikasnost socijalnih transfera na smanjenje rizika od siromaštva.
vrh stranice
vrh stranice