O Centru za mirenje HUP-a

Centar za mirenje HUP-a pruža usluge posredovanja odnosno mirnog rješavanja u svim vrstama sporova. Usluge Centra namijenjene su svim strankama koje svoj postojeći spor žele riješiti na brži, jeftiniji i kvalitetniji način.

Mirenje provode educirani miritelji sa Liste miritelja Centra za mirenje, odnosno po izboru stranaka. Cilj postupka je sklapanje nagodbe među strankama u sporu, uz naglašenu povjerljivost i očuvanje poslovnih odnosa stranaka. Postupak je u cijelosti dobrovoljan i vodi se u skladu sa sporazumom stranaka, te ne priječi stranke da u bilo kojem trenutku, ukoliko tako odluče, rješenje spora potraže pred sudom

HUP-Centar za mirenje surađuje sa srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu, osobito s Ministarstvom gospodarstva te Ministarstvom pravosuđa. S pojedinim institucijama uspostavljena je osobito učinkovita i korisna suradnja, među kojima je posebno za istaknuti Centar za mirenje HOK-a. 


vrh stranice
vrh stranice