Izvještaj o radu

Izvještaj o radu

Izvješće o radu Hrvatske udruge poslodavaca
Udruge nautičkog sektora 2011. – listopad 2012.
UVOD
Kao i prethodne godine, fokus aktivnosti Udruge nautičkog sektora bio je na lobiranju na izmjenama zakonodavstva te ukidanju zakonskih propisa koji loše utječu na djelatnosti u nautičkom sektoru. U tom smislu, 2012. godina bila je izuzetno uspješna za udrugu, jer su napori uloženi u protekle 2 godine konačno urodili plodom. Održana je i Izborna Skupština koja je potvrdila kontinuitet u radu Izvršnog odbora i njegovih članova.

AKTIVNOSTI

ZAŠTITA INTERESA TE RAD NA IZMJENAMA ZAKONODAVSTVA VAŽNOG ZA NAUTIČKI SEKTOR
Aktivnost članova Udruge, ponajviše članova Izvršnog odbora, najvećim se dijelom očitovala zajedničkim akcijama pripremljenim na sjednicama Izvršnog odbora koje su bile usmjerene na izmjene zakonskih propisa koji utječu na uvjete poslovanja u nautičkom sektoru. Članovi Izvršnog odbora Udruge bili su imenovani u različite radne skupine za izradu zakona i podzakonskih akata pri ministarstvima i tijelima lokalne vlasti.
Kroz aktivnosti koje je Udruga kroz promatrano razdoblje razvijala, uspostavljali su se komunikacijski kanali sa relevantnim tijelima državne vlasti te nadležnim ministarstvima. Od važnijih sastanaka treba spomenuti vrlo uspješnu sjednicu Saborskog odbora za turizam na kojoj je Udruga nautičkog sektora zajedno sa srodnim udruženjima pri HGK prezentirala problematiku nautičkog sektora te predložila različite mjere za unapređenje statusa nautičkog turizma. Trinaest zaključaka koji su iz toga proizašli i sa kojima su upoznata sva resorna ministarstva skoro u potpunosti su bazirani na Memorandumu Udruge nautičkog sektora.
Rezultat upornog rada Udruge te njenog Izvršnog odbora je konačno ukidanje trošarina što se može smatrati velikim uspjehom. Udruga je uz pomoć srodnih udruženja postigla smanjenje PDV-a na plovila u režimu privremenog uvoza.

ODNOSI SA INSTITUCIJAMA DRŽAVE I JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE
Udruga je surađivala s nadležnim ministarstvima i državnim institucijama. U 2012. godini održano je i nekoliko važnih sastanaka u Ministarstvu turizma, Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstvu financija. U suradnji s Državnim inspektoratom održana je prezentacija „Pružanje usluga u turizmu s naglaskom na nautički turizam“. Interesi nautičkog sektora su promicani i kroz sudjelovanje u izradi Županijskih strategija.

SKUPŠTINA I RAD IZVRŠNOG ODBORA
U 2012. godini održana je izborna Skupština udruge, a Izvršni odbor Udruge održao je sedam redovnih sjednica te više neformalnih sastanaka. Sa članovima Izvršnog odbora redovito se komuniciralo telefonom i putem e-maila. Članovi Izvršnog odbora započeli su inicijativu kojom se traži da se državne potpore i sredstva namjenski usmjere uz multiplicirajući efekt. U tom pravcu ide i Projekt obnove i brendiranja hrvatske čarter flote, na kojem se kontinuirano radi.

ODNOSI S ČLANOVIMA I JAVNOŠĆU
U 2012. godini podržali smo i bili prisutni na četiri sajma nautike svojih članova te sudjelovali na Nautičarskim forumima istih sajmova. Udruga je redovito informirala javnost i članstvo o važnim aktivnostima udruge putem svih HUP-ovih medija i ostalih pisanih i elektronskih medija. U 2012. godini poslana su 2 elektronska newslettera udruge čiji je cilj, osim izvještavanja o radu same udruge, poslovno povezivanje te najava događanja i sajmova samih članova. Održana je konferencija za novinare s temom: Problemi u nautičkom sektoru i dalje neriješeni. Kako dalje?

STANJE ČLANSTVA I PRIHODI
U 2012. godini nije bilo značajnih odmaka u broju članstva, a prihodi udruge su povećani. Stoga se može konstatirati da su članstvo i prihodi Udruge stabilni.
vrh stranice
vrh stranice