Hanfa će mjerama i preporukama nastaviti podržavati kontinuitet poslovanja sektora financijskih usluga i pridonositi očuvanju stabilnosti financijskog sustava

31.03.2020.

Eskalacija pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom te proglašenje epidemije u Republici Hrvatskoj, kao i događaj razornog potresa koji je pogodio Grad Zagreb i njegovu okolicu,  osim što su iznenadno i značajno promijenili životnu svakodnevicu, u značajnoj su se mjeri odrazili i na svakodnevno poslovanje sektora financijskih usluga i na domaće gospodarstvo. Premda se intenzitet posljedica koje će epidemija imati za domaće gospodarstvo trenutno ne može sa sigurnošću predvidjeti i procijeniti, izvjesno je da će svi segmenti sektora financijskih usluga određeno vrijeme biti suočeni s poteškoćama i pritiscima na redovno poslovanje. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je stoga u cilju olakšanja i osiguranja kontinuiteta poslovanja sektora financijskih usluga uz istodobnu zaštitu interesa i prava korisnika financijskih usluga, javnog interesa te očuvanja stabilnosti financijskog sustava donijela mjere i objavila preporuke kojima podržava kontinuitet poslovanja sektora financijskih usluga.

S ciljem podržavanja kontinuiteta poslovanja institucija na tržištu financijskih usluga, operativnog rasterećenja njihova poslovanja u izvanrednim uvjetima, ali i osiguranja te olakšanja poslovanja sveukupnog gospodarstva te zaštite interesa pravnih i fizičkih osoba korisnika financijskih usluga Hanfa je donijela sljedeće mjere:

 1. zabranu isplate dividende društvima za osiguranje
 2. Odluku o oslobađanju plaćanja naknade izdavateljima uvrštenim na uređeno tržište za 2020. godinu prema Pravilniku o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, broj 2/20)
 3. odluku o dostatnosti potpisa dokumentacije od strane samo jednog člana uprave mirovinskih društava i društava za upravljanje investicijskim fondovima
 4. odluku o produljenju rokova dostave izvještaja članicama Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK te članicama UMFO-a uslijed poslovanja u izvanrednim okolnostima za 30 dana
 5. odluku o odgodi promjene statusa posrednika u osiguranju i/ili reosiguranju zbog neispunjavanja uvjeta kontinuirane edukacije uslijed okolnosti izazvanih pojavom koronavirusa do 30. lipnja 2020. s početkom primjene od 20. ožujka 2020.
 6. sukladno Preporuci Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) donesenima radi operativnog olakšanja i osiguranja kontinuiteta poslovanja društava za osiguranje i reosiguranje, Hanfa je uskladila svoje regulatorne zahtjeve za kvalitativnim i kvantitativnim izvještavanjem sukladno Solventnosti II produljenim rokovima dostave za jedan, dva, četiri odnosno osam tjedana, ovisno o vrsti izvještaja
 7. rokove za izvještavanje društava za osiguranje, a koji nisu vezani uz obvezu dostave kvantitativnih i kvalitativnih informacija prema zahtjevima Solventnosti II, Hanfa je odgodila za mjesec dana uz napomenu da će se po potrebi razmotriti produljenje rokova za daljnjih mjesec dana
 8. odluku o produljenju roka za dostavu očitovanja i relevantne dokumentacije u svezi s predstavkama korisnika financijskih usluga sa 8 na 15 dana, osim u slučaju kada je riječ o predstavci povezanoj sa posljedicama nedavnih potresa u gradu Zagrebu i okolici
 9. Hanfa će u okviru svojih nadzornih aktivnosti uzimati u obzir sve okolnosti pojedinog slučaja kašnjenja s objavom revidiranih godišnjih izvještaja za 2019. i tromjesečnih izvještaja za prvo i drugo tromjesečje 2020. izdavatelja te se u opravdanim slučajevima rukovoditi Javnom objavom ESMA-e od 27. ožujka 2020., koja u bitnome navodi kako nadležna tijela neće poduzimati nadzorne mjere u slučaju kašnjenja s objavom tih financijskih izvještaja (odnosi se na razdoblje kašnjenja od dva mjeseca u slučaju revidiranih godišnjih izvještaja i na razdoblje kašnjenja od jednog mjeseca u slučaju polugodišnjih izvještaja).

10. Rješenje o privremenoj obustavi trgovanja svim financijskim instrumentima na uređenom tržištu kojim  upravlja Zagrebačka burza dana 12. ožujka 2020. sukladno zakonskim ovlastima donesenima čl. 343. st.16 Zakona o tržištu kapitala s ciljem zaštite interesa ulagatelja 

Hanfa kontinuiranom intenzivnom komunikacijom s financijskim institucijama i ostalim sudionicima tržišta financijskih usluga prati na koji način subjekti nadzora osiguravaju kontinuitet poslovanja i zaštitu zaposlenika u situaciji ograničenog kretanja i pristupa potencijalnim korisnicima njihovih usluga te način i opseg u kojem subjekti komuniciraju s korisnicima svojih usluga te rješavaju potencijalne prijepore. S tim ciljem Hanfa društvima za osiguranje, leasing društvima i faktoring društvima daje sljedeće preporuke:

 • osigurati kontinuitet poslovanja s obzirom na obavljanje ključnih funkcija ili poslova u slučaju spriječenosti ili duže odsutnosti nadležnih zaposlenika
 • kontinuirano pratiti i procijeniti solventnost, likvidnost i troškove
 • reducirati i ograničiti troškove poslovanja i ulaganja koja nisu neophodna, uključujući isplatu dividendi, nagrada i bonusa
 • ažurirati internetsku stranicu društva informacijama za korisnike usluga, distributere i potencijalne korisnike usluga
 • leasing i faktoring društvo može za primatelje leasinga, odnosno poslovne subjekte koji su uredno podmirivali obveze i kojima je temeljem jasno određenih kriterija utvrđena nemogućnost plaćanja obveza, a čije je poslovanje već pogođeno ili će biti pogođeno i koji tri mjeseca uzastopno počevši od travnja 2020. godine ne podmire tri rate/obroka (leasing društvo), odnosno kada kasne s podmirenjem svojih obveza više od 90 dana (faktoring društvo):                                                                                               

  -usvojiti odluku prema kojoj neće poduzimati mjere prisilne naplate radi naplate duga najkasnije do 31. ožujka 2021. godine,

  - usvojiti odluku prema kojoj neće formirati ispravke vrijednosti potraživanja najkasnije do 31. ožujka 2021. godine

Isto tako, Hanfa je nastavno na Preporuku Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA) pozvala izdavatelje čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze da na način propisan Zakonom o tržištu kapitala i Uredbom o zlouporabi tržišta objave sve relevantne informacije koje se tiču utjecaja bolesti COVID-19 na njihove temeljne čimbenike, izglede ili financijsku situaciju uz obrazloženje istih, a što su izdavatelji i učinili.

Hanfa će nastaviti intenzivno pratiti utjecaj pandemije koronavirusa (COVID-19) na stabilnost, pravilnost i zakonitost poslovanja subjekata nadzora na tržištu financijskih usluga te provođenje preporuka nadležnih europskih nadzornih tijela s čime će nastaviti pravovremeno usklađivati i prilagođavati svoje regulatorne zahtjeve, procedure i djelovanje u cilju zaštite javnog interesa i pridonošenja očuvanju stabilnosti financijskog sustava.

vrh stranice
vrh stranice