Zakonodavne aktivnosti

Praćenje primjene i provedbe Zakona o radu

18.06.2015.

Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14) je stupio na snagu 07. kolovoza 2014. godine.

Radi praćenja učinaka reforme radnoga zakonodavstva uspostavljen je model praćenja primjene i provedbe Zakona o radu, utemeljen na kontinuiranoj suradnji Vlade RH, socijalnih partnera te zainteresiranih dionika.

Sukladno Planu suradnje Vlade Republike Hrvatske i reprezentativnih središnjica, Hrvatske udruge poslodavaca te Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, te zaključcima Zajedničkog tijela, izrađuju se polugodišnja izvješća o provedbi Zakona o radu, odnosno o primjeni pojedinih instituta ovoga Zakona.

Izvješća trebaju obuhvatiti podatke o primjeni zakonskih instituta vezanih uz restrukturiranje poslodavaca (kolektivni višak radnika, suodlučivanje i savjetovanje, trajanje i tijek otkaznog roka) te uz fleksibilno uređenje radnog vremena (raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena) i korištenja fleksibilnih oblika rada (ustupanje radnika, „dopunski rad“.
)

Međunarodna konferencija “Radni odnosi – razvoj i izazovi”

13.04.2015.

U Zagrebu je 13.4.2015. g., u organizaciji Pravnog fakulteta u Zagrebu i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, održana međunarodna konferencija na temu radnih odnosa. Na konferenciji su sudjelovali domaći i strani ugledni stručnjaci iz područja radnog zakonodavstva, a između ostalih predavanja je održao profesor Manfred Weiss sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Profesor Weiss je zajedno sa profesorom Potočnjakom pisao prvi hrvatski Zakona o radu, koji se uvelike temeljio na njemačkom primjeru. Tema njegova izlaganja bila je „Razvoj i izazovi hrvatskog radnog zakonodavstva – viđenje iz međunarodne perspektive”. Predavanje je nastavio prof. Martin Risak sa Sveučilišta u Beču, s temom “Netipični i novi netipični oblici rada”, a unutar koje prezentacije je predstavio, pored klasičnih i nove oblike zapošljavanja kao što je crowdsourcing.

Obavijest Porezne uprave- namirenje poreznog duga putem Upravnog ugovora

26.03.2015.

Prenosimo obavijest koja se nalazi na stranicama Porezne uprave vezano uz namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora (odredbe članka 91.b., 91.c. i 91.d. Općeg poreznog zakona)

Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona („Narodne novine „ broj 26/15) koji je stupio na snagu dana 17. ožujka 2015. godine, uveden je, između ostalog, institut upravnog ugovora kojim se poreznim obveznicima omogućava namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora odnosno plaćanje cijelog iznosa glavnice i kamata najdulje u 24 mjesečna anuiteta uz obračun pripadajuće zakonske zatezne kamate od 12 % na iznos reprogramirane glavnice duga. Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku, slobodnom voljom sudionika porezno – dužničkog odnosa.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom - Uputa za poslodavce

15.01.2015.

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 44/14 i 2/15) u članku 2. stavku 6. propisano je da je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu određen za izdavanje mišljenja na koja se radna mjesta, zbog posebnih uvjeta rada, nikako ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom te vam ovim putem dajemo poveznicu na UPUTU ZA POSLODAVCE o postupku procjene radnih mjesta koja će biti moguće izuzeti od kvote, a koju je dao navedeni zavod: http://www.hzzzsr.hr/

Obavijest vezana uz korištenje prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu

12.01.2015.

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 143/14 – dalje u tekstu: Zakon) koje su stupile na snagu 1. siječnja 2015. godine proširen je institut oslobođenja od obveze doprinosa na osnovicu, pa će među ostalim i poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje do pet godina biti dužan obračunavati samo doprinose iz osnovice i to:

PREGLED VAŽNIJIH IZMJENA POREZNIH PROPISA – stupanje na snagu 01. siječnja 2015.

29.12.2014.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (NN br. 143/14)

1. Usklađenje s EU - kamate i licence; povezana društva – isplata dobiti
Preuzete su Direktive vijeća br:
• 2003/49/EU
• 2004/76/EU
• 2006/98/EU
• 2009/133/EU
• 2011/96/EU
• 2014/86/EU
2. Reinvestirana dobit se mijenja za poreznu prijavu za 2015. godinu (za 2014. g. ostaje po
starom)
- Reinvestirana dobit jednaka je iznosu ulaganja u dugotrajnu imovinu koja je kupljena po
tržišnim uvjetima
- Najmanje dvije godine ne smije se otpustiti radnike (mora zadržati broj)
- Ne može se istodobno s ovom olakšicom koristiti olakšica po Zakonu o poticaju investicija
i unaprjeđenju investicijskog okruženja
3. Obrtnici ulaze u sustav dobiti ako u prethodnom razdoblju ostvare 3 mil. kuna ukupni
primitak ili ispune dva od slijedeća tri uvjeta:
- vrijednost dugotrajne imovine veća od 2 mil. kuna,
- u prethodnom razdoblju zapošljava više od 15 radnika,
- u prethodnom razdoblju ostvario dohodak veći od 0,4 mil. kn.
Ovi kriteriji se primjenjuju i za 2015. godinu.
4. Porezna olakšice se mogu ostvariti i u skladu s pravilima o potporama male vrijednosti.
5. Vrijednosno usklađenje materijalne i nematerijalne imovine porezno se priznaje do
propisanih amortizacijskih stopa po linearnoj metodi.
6. Porez po odbitku ne plaća se na isplate dividendi i dobiti po udjelima ostvarene do 29. veljače
2012. g. (de facto, zaključno s 2011. godinom).
vrh stranice
vrh stranice