Zakonodavne aktivnosti

19.09.2014.

Savjetovanje o novoj aplikaciji ePorezne

Uz iskazani veliki interes članova u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca i u suradnji s Poreznom upravom održano je savjetovanje na temu: Specifikacije nepovezanih uplata.

Prezentaciju su održali stručnjaci Središnjeg ureda Porezne uprave: Štefica Crvenković iz Službe za porezne evidencije, Gordana Marić iz Službe za poreznu statistiku i izvješćivanje te Ksenija Vugrin,
pomoćnica ravnatelja REGOS-a.

Tijekom interaktivnog predavanja članovima HUP-a predstavljena je nova korisna aplikacija – SNU, a predstavnici Porezne uprave i Regosa odgovarali na brojne upite polaznika.

04.09.2014.

Najava besplatnog seminara za članove HUP-a : novi Zakon o zaštiti na radu

Novi Zakon o zaštiti na radu( NN 71/14) stupio je na snagu 20. lipnja 2014.
Prema najavama iz resornog ministarstva, ovih dana očekuje se objava
jednog dijela pravilnika za čije donošenje je nadležan ministar rada i mirovinskog
sustava.

Slijedom toga, za članove HUP-a organizirat ćemo seminare u suradnji s ministarstvom i
Inspektoratoom rada, o čemu će članovi biti na vrijeme obaviješteni. Seminari će biti održani
U Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Varaždinu.

04.09.2014.

Najava besplatnog seminara za članove HUP-a : Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

HUP za svoje članove organizira u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje besplatni seminar na kojem će se članovi upoznati s uvjetima i načinima korištenja potpora.

Seminari će biti organizirani u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu. O točnom vremenu održavanja seminara članovi HUP-a bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Zakon objavljen je u Narodnim novinama br. 93 od 30. srpnja 2014.g. i stupio je na snagu 07. kolovoza 2014.g.


VIŠE O ZAKONU

27.08.2014.

Najava besplatnog seminara „Specifikacija nepovezanih uplata-SNU“ za članove Hrvatske udruge poslodavaca

HUP u suradnji s predstavnicima Porezne uprave za svoje članove organizira seminare
u Zagrebu, Rijeci , Varaždinu, Osijeku i Splitu vezano uz specifikaciju nepovezanih uplata

21.08.2014.

Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

Dana 7.8. ove godine stupio je na snagu još jedan važan zakon, Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Narodne novine 93/14).

Kako se radi o Zakonu koji je bitan za sve one koji u svojim kompanijama imaju sindikate i kolektivno pregovaraju, u prilogu vam dostavljamo pregled izmjena radi jednostavnije snalaženja.

Link na Zakon; http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1875.html

Pregled važnijih izmjena Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata nalazi se na stranicama HUP-a rezerviranima samo za članove HUP-a.

PRIJAVA